• image

مکانیزم A

توضیحات:
با دو کیفیت AوB تولید شده و کیفیت بسیار بالای مواد اولیه و تولید بسیار دقیق از ویژگی های این محصول است
پل به مکانیزیم جوش نخورده است

ویژگی:
پایا _ کیفیت A _ بدون پیچ و پیم پایا _ بدون پیچ و پیم کیفیت A

تعداد درهر بسته:
۲۰۰قطعه